K-CHANGE-A(A)
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

19.4782 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.26501.3793 %
ราคาขาย
19.7705 บาท
ราคารับซื้อคืน
19.4782 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,982,957,666.75 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
18,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 พฤษภาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
KPSCGEQ:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
BGPCBAG:LN​
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เห็นความสำคัญของการลงทุนในบริษัทที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ให้กับสังคมและคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)​​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)​​​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25-50 หุ้น​ 

 ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
5​0 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4​ วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
  • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHANGE-A(A) -4.20% -14.63% 6.01% 42.54% N/A N/A N/A 39.37%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 7.26% 2.64% 10.81% 32.20% N/A N/A N/A 16.00%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/05/2564 19.4782 +0.2650|1.3793 % 19.7705 19.4782 12,982,957,666.75
14/05/2564 19.2132 +0.0520|0.2714 % 19.5015 19.2132 12,721,887,661.14
13/05/2564 19.1612 -0.4597|2.3429 % 19.4487 19.1612 12,686,462,575.09
12/05/2564 19.6209 +0.0329|0.1680 % 19.9153 19.6209 12,988,491,833.82
11/05/2564 19.5880 -0.8337|4.0824 % 19.8819 19.5880 12,997,403,688.60
10/05/2564 20.4217 -0.0714|0.3484 % 20.7281 20.4217 13,529,351,462.07
07/05/2564 20.4931 -0.3105|1.4925 % 20.8006 20.4931 13,570,676,671.51
06/05/2564 20.8036 0.0000|0.0000 % 21.1158 20.8036 13,749,685,298.07

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
3/31/2021 K-CHANGE-A(A)